Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עדכון והוספת נתונים > הזנת פעולה חד פעמית
חיפוש במדריך:

הזנת פעולה חד פעמית


פעולות עדכון והוספת נתונים הן הפעולות הטכניות לניהול ויצירת תזרים.

פעולות אלו מבוצעות על גיליון העבודה של התזרים הנבחר.
בעת הכנסת פעולות חדשות לתזרים נוצרות שורות חדשות. ניתן להזין פעולות חד-פעמיות או פעולות קבועות החוזרות בתדירות ידועה. בסיום ההזנה, לאחר רענון ,יוצג תזרים מעודכן בסדר כרונולוגי.

מה חדש? בתזרים 2014 לחיצה על הוסף לא מוסיפה שורה חדשה בתחתית הגיליון אלה מוסיפה שורה בנקודה בה ניצב סמן העכבר (ולא בתחתית הגליון).

על מנת להוסיף שורה בודדת יש ללחוץ על לחצן הוסף בסרגל פעולות נפוצות :

יש לעמוד על השורה שמתחתיה רוצים להוסיף שורה חדשה וללחוץ הוסף.
בשורה הריקה שנוצרה יש למלא את השדות הבאים: סיווג -לחיצה כפולה על שדה זה תפתח את אינדקס הסיווגים של התזרים. תאריך- בשדה תאריך יש להזין את תאריך הפירעון הצפוי בשש ספרות לדוגמא 221014 , התוכנה תוסיף לבד את תבנית התאריך והשנה, אסמכתא -לדוגמא, מספר השיק,  פרטים- לדוגמא שם הספק/לקוח, סכום – בשדה הכנסה או הוצאה. ניתן להזין הערות נוספות לגבי השורה בשדה הערות. אם הוגדרו בתזרים סוגים וקטגוריות ניתן לבחור אותם מתוך השורה בשדה סוג התוכנה תתאים את תפריט הסוגים כך שלשורת הוצאה יופיעו סוגי הוצאות ולהכנסה סוגי הכנסות בלבד.

בסיום ההזנה יש ללחוץ על לחצן רענן - בסרגל פעולות נפוצות והיתרה תחושב מחדש.

בחירת סיווג לפעולה

מומלץ לסווג את כל הפעולות המוזנות לתזרים. הסיווג מגדיר את מהות הפעולה וגם נותן מידע לגבי רמת הוודאות והגמישות שלה.

ניתן להגיע אל טבלת הסיווגים הקיימים באמצעות לחיצה כפולה עם המקש השמאלי של העכבר בעמודת הסיווג באחת משורות התזרים. הטתופיע הטבלא הבאה.

רשימת הסיווגים המוצגת כברירת מחדל מכילה את הסיווגים המומלצים על-ידי אמיר תזרים מזומנים. על מנת להבחין בין סיווגי הכנסה והוצאה מסמנים "+" לפני סיווג הכנסה ו "-" לפני הוצאה.

ניתן לשנות את הסיווגים כפי שמוסבר בפרק התאמה אישית של סיווגים

מה חדש ? שדות רבים חדשים נוספו בתזרים מזומנים 2014 ניתן לבחור אילו שדות להציג או להסתיר בפרק בחירת השדות בגליון


בחזרה למעלה