Microsoft Certified Partner
משתמש לא מזוהה
בקשת תמיכה

לקוחות בשירות שנתי נהנים משדרוגים והטבות

 עדכוני תוכנה חינם   ימי רענון ללא עלות   תמיכה ושירות ללא הגבלה    

עמוד ראשי > תמיכה ומידע > מדריך הפעלה > עבודה עם מספר חשבונות > פעולות מיוחדות במסך מאוחד.
חיפוש במדריך:

פעולות מיוחדות במסך מאוחד.


העבר מחשבון לחשבון- לאחר הצגת כלל החשבונות ובחינת מצב הכללי, לעיתים נוצר הצורך להעביר כסף בין החשבונות. העברה בין חשבונות מורכבת מפעולת גריעה מחשבון המקור ומפעולת הוספה בחשבון היעד.
לחצן העבר מחשבון לחשבון מאפשר לעשות זאת בקלות. יש לבחור תחילה את חשבון המקור בלחיצה על לחצן עיון בשדה העברה מחשבון (ורוד) יש למלא את פרטי הפעולה העתידית את תאריך ההעברה ואת הסכום, שימו לב כי הסכום והתאריך יופיעו בשדה העברה לחשבון הירוק.
יש לבחור את קובץ היעד על ידי לחיצה על עיון בשדה העברה לחשבון (ירוק) יש למלא את יתר פרטי הפעולה ולאשר. כמובן שמומלץ לא לשכוך לבצע את הפעולה גם בחשבון הבנק.

צמצום עמודות– ניתן להציג במסך חשבונות מאוחד מספר רב של חשבונות. כדי לקבל תמונה כוללת של כל החשבונות שניתן להציגה על המסך ולהדפיסה ניתן לצמצם את מספר העמודות המוצגות כך שיוצגו רק השורות התחתונות – יתרה ופער ממסגרת אשראי על ידי לחיצה על לחצן הסתר טורי הכנסה והוצאה.

הצגת תרשימים משותפים– לחיצה על הצג תרשימי יתרה תפתח בחלקו התחתון של המסך, ניתוח גרפי של היתרות היומיות בכלל החשבונות המוצגים. כמופיע במסך הבא:

התרשים השמאלי מציג קווי יתרה נפרדים לכל חשבון, שימו לב כי צבע הגרף זהה לכותרת התזרים שאותו הוא מיצג.
התרשים השמאלי מציג את היתרה המצרפית של כל התזרימים.

הדפסה- ניתן להדפיס את מסך החשבונות המאוחד ואת התרשימים על ידי לחיצה על כפתור הדפס בסרגל המשימות הימני.
התוכנה תציג מסך תצוגה לפני הדפסה. הדוח יודפס כברירת מחדל בפריסה רוחבית על מנת לאפשר הצגת כל הנתונים במסך אחד. ניתן במסך זה לשנות את הגדרות העמוד ולהתאימן להדפסה.


יצוא הדוח לקובץ – ניתן לשמור את הקובץ בפורמט אקסל על ידי לחיצה על יצוא לקובץ ושמירת הקובץ בשם.


בחזרה למעלה